Algemene Voorwaarden Kluisverhuur

“Algemene Voorwaarden Huurovereenkomst Kluis” van GWK Kluisloket B.V. gevestigd en kantoorhoudende te (3286 BW) Klaaswaal aan de Industrieweg 13, hierna te noemen “de Verhuurder”.

ARTIKEL 1 – DE HUUROVEREENKOMST

Lid 1.
De huurovereenkomst komt tot stand door het ondertekenen van de “Huurovereenkomst Kluis” door de Huurder en de Verhuurder, te weten GWK Kluisloket B.V., voornoemd. De Huurder is de contractpartij waarmee de Verhuurder de huurovereenkomst heeft aangegaan. De prestatie waartoe de verhuurder zich verplicht is het aan de huurder in gebruik verstrekken van een Kluis, een kleine roerende zaak, welke kan worden afgesloten met behulp van twee sleuteltjes en voorzien wordt van een beveiligingszegel. De voorwaarden waaronder dit gebruik dient plaats te vinden zijn hierna geregeld.
Na gebruik door de Huurder van zijn Kluis, plaatst de Verhuurder deze Kluis afgesloten en verzegeld, in een bunkerkluis van Verhuurder, alwaar de Kluis wordt bewaard totdat de Huurder er weer om vraagt. De Huurder verplicht zich tot het betalen van de in het huurcontract vermelde huurprijs van de Kluis. De huurovereenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt vervolgens van rechtswege verlengd met telkens twaalf maanden. De wijze van opzegging is in de huurovereenkomst geregeld. Het gehuurde wordt hierna ook wel aangeduid als de Kluis.

ARTIKEL 2 – HET GEBRUIK DOOR DE HUURDER

Lid 1.
De toegang tot de Kluis wordt door de Verhuurder aan de Huurder verleend, gedurende openingstijden van de Verhuurder. De Verhuurder behoudt zich het recht voor de Huurder de toegang tot de Kluis te weigeren. Deze toegang tot de Kluis is in de huurovereenkomst geregeld.

Lid 2.
Huurder stelt Verhuurder in de gelegenheid vooraf ieder bezoek, de identiteit van de huurder, diens gemachtigde, c.q. feitelijk gebruiker volledig te controleren en daartoe aan de verhuurder telkens te tonen:
a) Het huurcontract met 2 bijlagen,
b) Het identiteitsbewijs (paspoort of geldig rijbewijs) van de Huurder/gemachtigde/feitelijk gebruiker en de sleuteltjes van de Kluis.
Bij elk volgend bezoek van de Huurder, dient de Huurder deze identificatiegegevens aan de Verhuurder te tonen. De in artikel 1 lid 2 geschetste procedure wordt herhaald. Daarbij dient de Huurder elke keer aan de Verhuurder te verklaren dat zijn Kluis deugdelijk verzegeld en goed afgesloten aan hem is overhandigd. De Verhuurder maakt daarvan een aantekening op of naast het huurcontract in een daartoe bestemd logboek. Indien de Huurder, de verhuurder niet in de gelegenheid stelt hemzelf, dan wel diens gemachtigde, of de feitelijk gebruiker voldoende te identificeren, is de verhuurder gerechtigd Huurder de toegang tot de Kluis te ontzeggen. Ditzelfde geldt ook voor de gemachtigde, c.q. de feitelijk gebruiker van de huurder.

Lid 3.
Zolang de Huurder zijn verplichtingen jegens de Verhuurder uit hoofde van de huurovereenkomst Kluis, nakomt, verbindt de Verhuurder zich jegens de Huurder, om de door de Huurder gehuurde Kluis zorgvuldig te bewaren in deze bunkerkluis. Deze zorgplicht eindigt zodra de huurovereenkomst Kluis is ontbonden, dan wel nadat de Huurder ter zake van de onderhavige huurovereenkomst Kluis, jegens de Verhuurder in verzuim is geraakt. Op dat moment is de Verhuurder niet langer verplicht de gehuurde Kluis in een beveiligde bunkerkluis te bewaren, doch is zij vrij om zolang de Kluis nog niet is geleegd, daarvoor een andere locatie te kiezen.

Lid 4.
Zodra de Huurder tijdig aan de Verhuurder, telefonisch, dan wel via de website aangeeft dat hij het gehuurde wenst te gebruiken, draagt Verhuurder ervoor zorg dat het gehuurde op de afgesproken tijd op de aangegeven locatie voor de Huurder beschikbaar is. Dit geschiedt op een termijn van maximaal 10 dagen na het verzoek van de Huurder.

Lid 5.
Zodra de Huurder zijn waardevolle zaken in de Kluis heeft opgeborgen en dit is verzegeld, zijn deze zaken vanwege de Verhuurder tegen brand en diefstal verzekerd tot het moment waarop de Verhuurder , aan de Huurder de door hem gehuurde Kluis weer ter hand stelt. Het bedrag waarvoor de goederen/zaken van de Huurder zijn verzekerd, is vermeld in de huurovereenkomst. Deze verzekering eindigt zodra de huurovereenkomst eindigt en het gehuurde ingevolge het huurcontract dient te zijn ontruimd.

Lid 6.
Verhuurder is bevoegd om aan de Huurder een andere locatie aan te wijzen waar deze de Kluis van de Verhuurder in ontvangst kan nemen en gebruiken voor het overeengekomen doel. De Huurder is dan bevoegd de huurovereenkomst Kluis op te zeggen, binnen 1 week en met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand bij gebreke waarvan de Huurder geacht wordt akkoord te zijn met deze andere locatie.

Lid 7.
De Kluis kan in verschillende formaten aan de (nieuwe) Huurder ter beschikking worden gesteld. De juiste gegevens zijn bij de Verhuurder opvraagbaar. In het huurcontract zijn de afmetingen van het gehuurde vermeld.

Lid 8.
De Huurder geeft bij het aangaan van de huurovereenkomst aan de Verhuurder te kennen wat de verzekerde waarde van de inhoud van de Kluis dient te zijn gedurende de huurperiode en voor de duur van de huurovereenkomst na de verlenging.

Lid 9.
De huurprijs van de Kluis en de kosten van verzekering welke de Huurder dient te voldoen en welke kosten onderdeel vormen van de huurprijs, worden bepaald aan de hand van het formaat van de Kluis en van de door de Huurder aan de Verhuurder schriftelijk opgegeven verzekeringswaarde van de inhoud van de Kluis. Bij gebreke daarvan geldt het door de Verhuurder daarvoor verzekerde standaardbedrag. Omdat de inhoud van de Kluis niet bekend is aan de Verhuurder, rust de bewijslast voor wat betreft de waarde van de inhoud, alsmede de door de Huurder geleden schade uitsluitend op de Huurder.

Lid 10.
De Kluis wordt door de Huurder geopend, zo nodig met medewerking van een medewerker van Verhuurder. De Huurder is persoonlijk verantwoordelijk voor het correct sluiten van de Kluis. Aan de Huurder worden twee bij de Kluis behorende sleutels ter hand gesteld. De Huurder zal voor de goede bewaring van de sleutels zorgdragen. Ingeval van verlies of diefstal van één of beide sleutels dient de Huurder daarvan direct schriftelijk, kennis te geven aan de Verhuurder en aan de politie, opdat deze onmiddellijk voor rekening van de Huurder het slot kan vervangen. Indien de Huurder verzuimt verlies of diefstal van sleutels direct te melden bij Verhuurder, is hij voor de gevolgen van dat verzuim aansprakelijk. Dit verlies geldt als een verzuim van de Huurder en als een overtreding bedoeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden. Heeft de Huurder de Kluis niet goed afgesloten en lijdt de Huurder vervolgens schade door vermissing van goederen uit het gehuurde, dan is de Verhuurder daarvoor niet aansprakelijk.

Lid 11.
De Huurder of diens gemachtigde dient bij elk bezoek aan de Kluis zijn handtekening te plaatsen in het logboek, bedoeld in artikel 8 en 9 van de huurovereenkomst. Daarbij dient hij telkens zijn geldig identiteitsbewijs te tonen aan de Verhuurder. Bij gebreke daarvan is de Verhuurder niet aansprakelijk voor schade van de Huurder door diefstal of vermissing.

Lid 12.
De Huurder mag de Kluis niet onderverhuren aan een ander of anderszins de Kluis aan een ander in gebruik geven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder. Evenmin is de Huurder bevoegd zijn rechten uit de huurovereenkomst Kluis zonder uitdrukkelijke schriftelijke medewerking van de Verhuurder aan een derde over te dragen.

Lid 13.
2.13.1. De Huurder kan een derde tijdelijk toegang tot de Kluis verlenen door middel van een door hem opgemaakte en ondertekende authentieke volmacht, dit na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verhuurder aan wie de Huurder alle identificatiegegevens van deze gemachtigde ter hand stelt.
2.13.2. Deze volmacht kan ook persoonlijk door de Huurder en de Verhuurder schriftelijk worden opgemaakt op een door de Verhuurder daartoe verstrekt formulier “Machtiging Kluis”, waar ook gelijktijdig, de handtekening van de gevolmachtigde moet worden geplaatst. De gemachtigde dient daar persoonlijk bij aanwezig te zijn en de machtiging voor akkoord mede te ondertekenen. De gemachtigde toont daartoe zijn identiteitsbewijs aan de Verhuurder ter inzage.
2.13.3. De Huurder is aansprakelijk voor alle schade, die voor de verhuurder mocht voortvloeien uit handelingen en nalatigheden van de gemachtigde.
2.13.4. Over het eindigen van een volmacht wordt de Verhuurder met het daarvoor bestemde formulier geïnformeerd door de Huurder. In geval van overlijden van de Huurder of, indien er sprake is van meerdere huurders, van het overlijden van één van de huurders, komt deze volmacht te vervallen vanaf het moment dat de Verhuurder schriftelijk in kennis is gesteld of uit andere hoofde kennis draagt van het overlijden van de Huurder. De volmacht eindigt in ieder geval bij ontbinding van de overeenkomst.

Lid 14.
Indien de Huurder enige verplichting uit hoofde van deze huurovereenkomst tegenover de Verhuurder niet nakomt, kan de Verhuurder hem, zolang hij niet aan die verplichting heeft voldaan, de toegang tot de Kluis weigeren. In dat geval is de Huurder de boetes verschuldigd welke zijn geregeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden. De verhuurder heeft in dat geval het recht haar verplichtingen ex artikel 6:262 BW op te schorten.

Lid 15.
Aan de Huurder wordt geen toegang tot de Kluis verleend indien:
– de Huurder onder curatele is gesteld;
– het vermogen van de Huurder onder bewind is gesteld;
– de Huurder failliet is verklaard;
– aan de Huurder surseance van betaling is verleend;
– op de Huurder de wettelijke schuldsanering van toepassing is verklaard.
Als de Huurder op deze gronden geen toegang heeft tot de Kluis, zal de Verhuurder – indien er twee huurders zijn – aan de andere huurder slechts samen met de curator of bewindvoerder toegang verlenen tot de Kluis. Als er beslag wordt gelegd op de Kluis zal de Verhuurder aan de huurder geen toegang verlenen tot de Kluis.

Lid 16.
De echtgenoot, c.q. de partner van de Huurder heeft geen recht op toegang tot de Kluis.

ARTIKEL 3 – HUURPRIJS NA VERLENGING

Lid 1.
Huurprijs, verzekerde waarde
De huurprijs welke de Huurder verschuldigd is aan de Verhuurder voor de periode, na afloop van het eerste huurjaar, is gelijk aan de huurprijs welke op dat moment door de Verhuurder wordt gehanteerd voor de verhuur van een soortgelijke Kluis, vermeerderd met een bedrag aan premie voor de verzekering van de inhoud van de Kluis, zijnde de premie welke op dat moment geldt voor de gehuurde Kluis. Telkens Indien de kosten van verzekering stijgen, deelt Verhuurder zulks aan Huurder mee. Huurder is in dat geval gehouden deze verhoogde assurantiepremie te gaan betalen, met ingang van de datum waarop de verhoging aan hem is medegedeeld. Verhuurder is gerechtigd, na drie maanden na de ingang van de huurovereenkomst, de huurprijs eenzijdig te verhogen, zoals in de huurovereenkomst is vermeld.

ARTIKEL 4 – HUUROPZEGGING/OPLEVERING KLUIS

Lid 1.

4.1.1. De wijze van opzegging van de huurovereenkomst is geregeld in de huurovereenkomst. Nadat de huurovereenkomst aldus door de Huurder rechtsgeldig is opgezegd en deze opzegging door de Verhuurder is geaccepteerd, dan wel nadat de huurovereenkomst door de Verhuurder is opgezegd, dan wel ontbonden met inachtneming van het in de huurovereenkomst daarover bepaalde, wordt er tussen partijen de afspraak gemaakt op welke dag de Huurder op de locatie waar de Kluis zich dan bevindt, aanwezig dient te zijn. Op dit afgesproken tijdstip en op deze locatie, dient de Huurder persoonlijk langs te komen en zich ten gerieve van de Verhuurder te identificeren. De Kluis dient door de Huurder van het zegel te worden ontdaan en geheel leeg te worden gemaakt en tezamen met de beide sleutels fysiek te worden overhandigd aan de daar aanwezige medewerker van de Verhuurder. Huurder dient ter plaatse schriftelijk te bevestigen dat de Kluis in goede staat, gesloten en verzegeld door hem is aangetroffen, alvorens de Kluis door hem kan worden opengemaakt. Deze bevestiging wordt geplaatst op het huurcontract van Huurder en Verhuurder, dan wel op een ander door de Verhuurder aangewezen document.

4.1.2. Indien de Huurder een derde gemachtigd heeft, zoals hierboven is aangegeven, is de Huurder persoonlijk verantwoordelijk voor het in artikel 4.1.1. gestelde. Bij gebreke daarvan verkeert de Huurder in verzuim en verbeurt de Huurder de in artikel 10 geregelde boetes, onverminderd het recht van Verhuurder om vergoeding te vorderen van alle door haar geleden schade en de gederfde winst.

4.1.3. De Verhuurder roept de Huurder tijdig op om aanwezig te zijn op het in artikel 4.1.1. vermelde moment en locatie. Daartoe stuurt de Verhuurder zijn oproep aan het laatst bekende adres van de Huurder. Indien de Huurder ondanks deze oproep niet verschijnt op de daarvoor afgesproken plaats en tijd, dan stellen partijen vast dat de Huurder onverwijld jegens de Verhuurder, van rechtswege in verzuim verkeert.

4.1.4. Verhuurder is ingevolge het bepaalde in de huurovereenkomst gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang door een opzegging, of buitengerechtelijke ontbinding, te ontbinden. Als voldoende zwaarwegende grond daartoe stellen partijen vast, iedere inbreuk van de Huurder op het bepaalde in de huurovereenkomst en deze algemene voorwaarden, op grond waarvan van de Verhuurder in redelijkheid niet gevergd kan worden de huurovereenkomst nog langer in stand te houden. In ieder geval kan opzegging door de Verhuurder tussentijds geschieden middels een opzegtermijn van één maand.

ARTIKEL 5 – GEDWONGEN ONTRUIMING KLUIS

Lid 1.
Indien de Huurder in gebreke blijft met zijn verplichtingen jegens de Verhuurder tot het leeg en ontruimd opleveren van het gehuurde aan het einde van de huurovereenkomst, een en ander zoals omschreven in artikel 4 (huuropzegging/oplevering Kluis) van deze Algemene Voorwaarden en in de huurovereenkomst, is de Verhuurder bevoegd in tegenwoordigheid van een notaris de Kluis te laten openen en de inhoud daarvan door een notaris te laten vaststellen. De kosten die verband houden met het openboren/openmaken, en het monteren van een nieuw slot/c.q. de kosten van aanschaf van een nieuwe Kluis, de kosten van de monteur en de notaris daaronder begrepen, komen voor rekening van de Huurder.

Lid 2.
De Verhuurder verkrijgt een vuistpandrecht op de goederen/zaken welke zich na deze opening in de Kluis bevinden, zulks tot zekerheid van de voldoening van haar vorderingen door de (gewezen) Huurder uit hoofde van het onderhavige huurcontract en de Algemene Voorwaarden verschuldigd. De Verhuurder is bevoegd de goederen waarop het pandrecht rust in de macht te brengen van een door haar aan te wijzen derde, die de goederen voor de Verhuurder als pandhouder onder zich houdt. Voor zover nodig verleent de Huurder aan de Verhuurder een onherroepelijke volmacht tot het verrichten van de in deze bepaling omschreven handelingen. Verhuurder houdt de inhoud van de opengemaakte Kluis ter beschikking van de Huurder en stuurt daartoe een bericht aan het laatst bekende adres van de Huurder. Indien de Huurder niet reageert op dit bericht binnen 3 maanden na verzending, dan is de Verhuurder bevoegd de inhoud van de opengemaakte Kluis te verkopen, via de veiling, of te vernietigen.

Lid 3.
De kosten voor het behoud en onderhoud, de kosten voor opslag inbegrepen, van de goederen/zaken die conform artikel 5 lid 1 en 2, in de macht van de Verhuurder/derde zijn gebracht, zijn voor rekening van de Huurder. Totdat de Kluis is ontruimd, is de Huurder aan de Verhuurder de opslagkosten van deze goederen/zaken verschuldigd, ten bedrage van de overeengekomen huurprijs. Indien het de Verhuurder vervolgens niet mogelijk is de inhoud van de Kluis aan de Huurder ter hand te stellen en de Verhuurder daardoor genoodzaakt is deze goederen op te slaan en voor de Huurder, c.q. rechthebbende te bewaren, is de Huurder aan de Verhuurder tevens verschuldigd de kosten van deze opslag. Verhuurder is bevoegd ook extra administratiekosten aan de Huurder te berekenen in verband met deze wijze van ontruiming. Verhuurder heeft ter zake van winstderving jegens de Huurder recht op de gederfde huurpenningen berekend tot en met de dag waarop de Kluis is leeggemaakt en de inhoud daarvan uit de macht van de Verhuurder is verwijderd.

Lid 4.
Het pandrecht van de Verhuurder vervalt niet voordat de verkoop is geeffectueerd. De Verhuurder is gerechtigd om in de periode na de ontruiming, de inhoud van de Kluis te verkopen – via de veiling – om daaruit haar vorderingen, waaronder de verkoopkosten, te voldoen. Een eventueel overschot wordt aan de Huurder uitbetaald. Indien de goederen een geringe geldelijke waarde hebben is de Verhuurder bevoegd de goederen te vernietigen. Indien zich contante gelden in de Kluis bevinden zal de Verhuurder zonder kennisgeving aan de Huurder haar vorderingen mogen verrekenen met deze gelden en een eventueel overschot aan de Huurder uitkeren.

Lid 5.
Schade welke voortvloeit uit het voormelde openen van de Kluis en het verkopen van de inhoud daarvan blijft volledig voor rekening van de (voormalige) Huurder. In geen geval kan de Verhuurder aansprakelijk worden gesteld voor schade welke de (gewezen) Huurder, of derden beweerdelijk lijden, geleden hebben, of nog zullen lijden, als gevolg daarvan.

Lid 6.
Indien de Huurder jegens de Verhuurder in gebreke is gebleven met de nakoming van zijn verplichtingen uit de onderhavige huurovereenkomst en omschreven in artikel 5 lid 1 van deze Algemene Voorwaarden, komt het risico van het beschadigen, c.q. verlies, of diefstal van de inhoud van de gehuurde Kluis volledig te rusten op de Huurder.

ARTIKEL 6 – ALGEMENE VOORWAARDEN EN AANSPRAKELIJKHEID

Lid 1.
Toepasselijkheid.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op huurovereenkomsten Kluis, zoals hierboven is aangegeven en voorts op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Verhuurder en Huurder, de overeenkomst van bewaarneming daaronder begrepen, waarbij Verhuurder en/of haar ondergeschikten, dan wel ingeschakelde derden werkzaamheden en/of diensten verrichten of zullen verrichten ten behoeve van de Huurder, daaronder begrepen werkzaamheden en/of diensten verricht nadat de huurovereenkomst met de Huurder is beëindigd, terwijl de Kluis nog niet door de Huurder is ontruimd/geleegd.

Lid 2.
De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt, voor zoveel van toepassing, uitdrukkelijk uitgesloten.

Lid 3.
Persoonlijke verbintenis Verhuurder
Alle overeenkomsten van verhuur, van bewaarneming, van opdracht, dan wel van dienstverlening, worden uitsluitend aangegaan met en uitgevoerd door Verhuurder.

Lid 4.
De verzekering
Verhuurder is niet bekend met de inhoud van de gehuurde Kluis. Vermissing of beschadiging van de inhoud van de Kluis dient door de Huurder onomstotelijk te worden bewezen. De inhoud van de Kluis is door de Verhuurder verzekerd voor een in de huurovereenkomst aangeduid bedrag en tegen het risico omschreven in de betreffende polis van verhuurder en gedurende de huurperiode. Bij gebreke daarvan geldt het door de Verhuurder daarvoor aangegeven standaard bedrag. Indien de Huurder een Kluis huurt met een grotere inhoud, geldt daarvoor een hoger verzekerd belang. Huurder heeft niet de mogelijkheid zijn gehuurde Kluis door Verhuurder te laten verzekeren voor een hoger bedrag dan is genoemd in de huurovereenkomst. Wel heeft in dat geval de huurder de mogelijkheid daartoe een nieuwe huurovereenkomst te sluiten met een hoger verzekerd belang.

Lid 5.
Het verzekerd belang
Indien zich bij de uitvoering van een met de Huurder gesloten huurovereenkomst Kluis, dan wel enige andere overeenkomst bedoeld in artikel 6.1. en 6.3. van deze Algemene Voorwaarden, als gevolg van een doen of nalaten zijdens Verhuurder, onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de Verhuurder jegens de Huurder en/of derden leidt, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door de Verhuurder gesloten aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft, met inbegrip van het eigen risico dat de Verhuurder in verband met die verzekering draagt.

Lid 6.
Alleen de verhuurder is aansprakelijk
De Huurder en/of derden is/zijn uitsluitend gerechtigd de Verhuurder aan te spreken tot dit beperkte bedrag. Elke vordering tot schadevergoeding jegens werknemers, bestuurders van de vennootschappen waarin deze werknemers en/of derden hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Dit derdenbeding is bedongen ten behoeve van genoemde personen, die te allen tijde een beroep op deze bepaling kunnen doen.

Lid 7.
Immateriële schade/koerswisselingen
De Verhuurder is niet aansprakelijk voor immateriële schade welke voor de Huurder mocht ontstaan door het verlies van of de schade aan de in de Kluis opgeborgen inhoud, alsmede voor koerswisselingen.

Lid 8.
Vervaltermijn
Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval zes maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor de Verhuurder en haar werknemers/bestuurders en/of derden aansprakelijk is. Met betrekking tot consumenten wordt deze termijn geacht te zijn ingegaan op het moment waarop zij deskundige bijstand hebben gevraagd.

Lid 9.
Uitgesloten

6.9.1. De Huurder beslist zelf welke van zijn goederen/zaken hij wenst te bewaren in de Kluis. Indien de kwaliteit of de waarde van de door de Huurder in zijn Kluis opgeslagen zaken (bijvoorbeeld zaken van kunstwaarde), als gevolg daarvan achteruitgaat, hetzij in waarde daalt, is de Verhuurder daar nooit verantwoordelijk voor en kan hij ter zake door de Huurder niet worden aangesproken tot schadevergoeding.

6.9.2. Verhuurder is voorts niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de Huurder als gevolg van:
– het (tijdelijk) geen toegang hebben tot de gehuurde Kluis;
– onverklaarbare vermissing of verlies van in het gehuurde opgeslagen goederen;
– natuurlijke veroudering, het geleidelijk optredend verlies van kwaliteit, eigen gebrek,
– roestvorming of oxidatie, motvraat of schade door ongedierte, vervorming of krimp en voor schade toegebracht aan de overige zaken/goederen, bedoeld in artikel 4.8. van de huurovereenkomst;
– enige vorm van bewerking, verandering of reparatie, alsmede ingeval van ondeugdelijk verpakking
– van de zaken/goederen in de Kluis;
– droogte, vochtinwerking, blootstelling aan licht of extreme temperaturen, tenzij de schade
– is veroorzaakt door bevriezing of brand.

Lid 10.
Overmacht
De Verhuurder is niet aansprakelijk bij overmacht en is in ieder geval niet aansprakelijk, indien zij aantoont dat:
– de schade is ontstaan ten gevolge van terrorisme, gewapend conflict, burgeroorlog,
– opstand, binnenlandse onlusten, politiële acties, oproer of muiterij;
– schade is ontstaan bij als gevolg van confiscatie, nationalisatie, opvordering, vernietiging
– of beschadiging van eigendommen door of in opdracht van enige regering of publieke of
– lokale autoriteit of gezag;
– de schade is veroorzaakt door, is opgetreden bij of is voortgevloeid uit een
– atoomkernreactie, onverschillig hoe de reactie is ontstaan, overstroming, aardbeving,
– vulkanische uitbarsting en enig ander natuurgeweld.

Lid 11.
Verboden stoffen
Het is verboden om wapens, ontplofbare-, ontbrandbare-, gevaarlijke- en/of schadelijke stoffen of andere stoffen, derhalve waarvan het bezit, c.q. het houden ervan strafbaar is gesteld als misdrijf dan wel als overtreding, dan wel in strijd is met het algemeen belang, in de Kluis te bewaren. Indien door of vanwege de inhoud van de Kluis schade ontstaat aan goederen of personen, van de verhuurder en van derden, dan is de Huurder daarvoor volledig zelf aansprakelijk. Om overtreding van dit verbod vast te kunnen stellen, is de Huurder verplicht om op verzoek van de Verhuurder de inhoud van de Kluis aan haar te tonen.

ARTIKEL 7 – MEERDERE HUURDERS

7.1.1.
Indien de huurovereenkomst door de Verhuurder met twee huurders is aangegaan geldt, in aanvulling op het bepaalde in artikel 4 van de huurovereenkomst nog het navolgende:
De Verhuurder is te allen tijde bevoegd de toestemming van een medehuurder te vragen voor de toegang door de andere medehuurder, c.q. diens gemachtigde, c.q. de feitelijk gebruiker, tot de Kluis. Indien deze zijn toestemming daartoe weigert, is Verhuurder niet gehouden de Kluis aan die andere medehuurder ter beschikking te stellen en is hij bevoegd hem de toegang te ontzeggen tot de betreffende ruimte in het kantoorgebouw van de Verhuurder.

7.1.2.
Ingeval van overlijden van een van de Huurders, treden de erfgenaam of de gezamenlijke erfgenamen in de rechten en verplichtingen van de overleden Huurder en hebben de overblijvende Huurder en de erfgenaam of gezamenlijke erfgenamen ieder zelfstandig toegang tot de Kluis. Om toegang te krijgen tot de Kluis kan de Verhuurder verlangen dat de erfgenaam of de gezamenlijke erfgenamen een verklaring van erfrecht verstrekken aan de Verhuurder.

ARTIKEL 8 – WIJZIGINGEN HUUROVEREENKOMST

Lid 1.
Deze Algemene Voorwaarden mogen door de Verhuurder eenzijdig worden gewijzigd met inachtneming van een termijn van drie maanden. Indien de Huurder de huurovereenkomst niet voor de ingangsdatum van de wijziging opzegt, wordt de Huurder geacht de wijziging te hebben geaccepteerd en gelden vanaf dat moment de gewijzigde Algemene voorwaarden..

ARTIKEL 9 – COMMUNICATIE EN INFORMATIE

Lid 1.
De Verhuurder kan langs verschillende kanalen met de Huurder communiceren:
– schriftelijk, bijvoorbeeld via een brief, fax;
– mondeling;
– per telefoon of sms;
– via een e-mailbericht;
– via een publicatie in de Kluisruimte;
– of via de Website van Verhuurder, op de door deze aangegeven wijze.
Verhuurder mag zelf bepalen via welk kanaal en op welke manier zij met Huurder zal communiceren. Ook als het gaat om wijzigingen in de voorwaarden en de kosten. En ook als eerder via een ander kanaal werd gecommuniceerd.

ARTIKEL 10 – BOETEN

Lid 1.
Indien de Huurder handelt in strijd met enige bepaling van het huurcontract, dan wel van deze Algemene Voorwaarden, verbeurt hij een boete van € 50,00 per dag, vermeerderd met een bedrag van € 50,00 per dag voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, zulks met een maximum van € 10.000,00.

Lid 2.
Indien de Huurder handelt in strijd met het bepaalde in artikel 4.8 van de huurovereenkomst, hetzij artikel 6 lid 11 ( verboden stoffen ) van de Algemene Voorwaarden, verbeurt hij, in afwijking met het bepaalde in art 10.1. van deze Algemene Voorwaarden, een boete van € 500,00 per dag vermeerderd met een bedrag van € 500,00, per dag, voor elke dag dat deze overtreding voortduurt, zulks met een maximum van € 100.000,00, ongeacht het recht van de Verhuurder om de werkelijke schade en kosten op de Huurder te verhalen.

ARTIKEL 11 – GESCHILLEN

Lid 1.
Eventuele klachten betreffende de huurovereenkomst, c.q. het gehuurde dient de Huurder schriftelijk/per e-mail aan de Verhuurder te melden. De klacht dient zo gedetailleerd mogelijk te worden omschreven en voorzien te zijn van alle relevante documenten, alsmede een kopie van het huurcontract en het identiteitsbewijs van de Huurder.

Lid 2.
Indien de Verhuurder de klacht gegrond acht, zal de Verhuurder trachten een passende oplossing te vinden met de Huurder.

Lid 3.
Het recht genoemd in lid 1 vervalt indien de Huurder, de Verhuurder niet binnen 14 dagen na het ontstaan van de klacht, daarvan in kennis heeft gesteld.

Lid 4.
Bezwaren of klachten van Huurder, welke Verhuurder ontvangt na het verstrijken van de huurovereenkomst, worden door de Verhuurder niet geaccepteerd.

Lid 5.
Het indienen van een klacht ontslaat de Huurder niet van zijn betalingsverplichting jegens de Verhuurder. De Huurder is niet gerechtigd zijn verplichtingen jegens de Verhuurder op te schorten.

ARTIKEL 12 – DE BEVOEGDE RECHTER

Lid 1.
Op deze huurovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Lid 2.
De rechtbank Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van de huurovereenkomst tussen de Verhuurder en de Huurder, zulks met in achtneming van artikel 11.

ARTIKEL 13 – SLOTBEPALINGEN

Lid 1.
Slotbepalingen indien een conflict ontstaat tussen de Nederlandse versie van deze algemene voorwaarden en een vertaling er van, prevaleert de Nederlandse versie.

Lid 2.
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig is/zijn en-of door de rechter nietig worden verklaard , zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en heeft zulks geen enkele invloed op de bepalingen in de gesloten huurovereenkomst met de Huurder.

ARTIKEL 15 – DEPOT

Deze algemene voorwaarden zijn bij de Rechtbank Rotterdam gedeponeerd onder nummer 68243103.